නිවසේ සිට ආරක්ෂිතව ඉගෙනුම් කටයුතු වල නිරත වීමට සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමිය විසින් E-learning පහසුකම් හඳුන්වා දෙයි

දේශීය විලාසිතා නිර්මාණකරණ ක්ෂේත්‍රය තුළ වූ කුසලතා වර්ධනය කිරීම උදෙසා කැපවෙමින් ක්‍රියා කරන සිංගර් හ

Read More

PropertyGuru Asia Real Estate Summit அதன் ‘Data Revolution’ மற்றும் 2021 இணைய வழி நிகழ்விற்கான பேச்சாளர்களை வெளியிட்டது

ஸ்மார்ட் நகரங்கள், நிலைபேறான வளர்ச்சி ஆகியன தொடர்பான ஆய்வுகள் மற்றும் நடைமுறை ஆய்வுகளை உலகளாவிய நிப

Read More